Page 77 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 77

 KUNNAN KULTTUURIORGANISAATIOT JA MUSIIKKIOPPILAITOKSET
Kunnat järjestävät lakisääteisesti kulttuuri- toimintaa, jonka tulee mm. edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja moni- puolista käyttöä. Kunta voi järjestää kult- tuuritoiminnan itse tai yhteistyössä toisten kuntien tai yksityisen sektorin kanssa. Kunnan kulttuuritoimesta saattaa löytyä hyviä kump- paneita kirjastolle. Esimerkiksi teatterit, orkesterit ja museot voivat innostua yhteis- työstä. Kirjasto voi toimia tapahtumapaik- kana, ja kunnan järjestämiä kulttuuripalveluja voidaan esitellä ja mainostaa kirjastossa ja somekanavilla. Vastavuoroisesti kirjaston pal- veluja voidaan nostaa esiin muissa kunnan kulttuuritapahtumissa.
Kuntien lakisääteiseen tehtävään kuuluu myös kulttuurin ja taiteen harrastamisen edistäminen. Suomessa on 177 kansalai- sopistoa, jotka tarjoavat opetusta kaikkien kuntien alueella. Kansalaisopistojen opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaat- teeseen sekä ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä. Tarjotuista kursseista viidennes on musiikin opetussisältöjä. (Kansalaisopistojen liitto KoL.) Kansalaisopistojen lisäksi myös yksityiset oppilaitokset ja musiikkikoulut tar- joavat musiikin opetusta monenikäisille.
YHTEISTYÖIDEOITA:
• Oppilaitokset saattavat mielellään tulla esittelemään toimintaansa kirjastoon.
• Soitinesittelyissä lapset saavat mahdol- lisuuden tutustua eri soittimiin ja kuulla musiikin harrastamismahdollisuuksista.
• Kirjasto voi tarjota musiikkiopiston opiskelijoille mahdollisuuden esiintyä kirjastotilassa tai tuottaa musiikkiin liittyviä työpajoja.
• Kansalaisopiston opettaja voi järjestää kirjastossa kurssiinsa liittyvän ja sitä mainostavan työpajan.
• Kansalaisopiston tai musiikkiopiston opetusryhmille voidaan tarjota vink- kauksia kirjaston aineistoista ja pal- veluista sekä musiikin tiedonhaun opetusta.
JYVÄSKYLÄSSÄ KAUPUNGINORKESTERIN MUUSIKOT OVAT KONSERTOINEET KIRJASTOISSA PIENEMMILLÄ KOKOONPANOILLA, JA KIRJASTON POP UP -PISTE ON VIERAILLUT ORKESTERIN KONSERTEISSA.
YHTEISTYÖTÄ KAUPALLISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA
Viime vuosina kirjastoissa on lisääntynyt yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa, mitä vanhastaan on toiminnassa vierastettu. Kirjasto on haluttu pitää paikkana, jossa sääs- tytään yhteiskunnassamme joka suunnalta vyöryvältä mainonnalta. Yritysten kanssa yhteistyötä tehtäessä onkin aina syytä pun- nita tarkkaan hyödyt ja haitat. Uutuusjul- kaisujen tai konserttilippujen arvonnat ovat hyvä esimerkki toiminnasta, joka tarjoaa yri- tykselle näkyvyyttä, mutta jota ei kuitenkaan yleensä koeta häiritsevänä mainostamisena. Kaupalliset toimijat voivat myös olla avuksi sisältöjen ja tapahtumien tuottamisessa vas- tineeksi näkyvyydestä, esim. keikkapaikka saattaa järjestää mielenkiintoisen artistin kirjastoon haastateltavaksi. Yritysten kanssa toimittaessa on aina syytä varmistaa, että yhteistyö tuottaa hyödyttää kuntalaisia tasa- puolisesti, eikä siis esimerkiksi ole suunnattu vain yrityksen haarukoimalle maksukykyiselle kohderyhmälle.
Uuden yhteistyökuvion ehdottaminen voi tuntua vaivaannuttavalta, jos siitä ei ole mah- dollista tarjota rahallista korvausta. Turha vaatimattomuus kannattaa unohtaa, sillä kirjastolla on tarjottavana monenlaista etua yhteistyöstä. Liike-elämän toimijat arvostavat kirjaston tuomaa näkyvyyttä sekä kirjaston hyvää mainetta.
       75
  
   75   76   77   78   79