Page 75 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 75

     KOLLEGA – PARAS KUMPPANI
Hyödyllisimmät yhteistyökumppanuudet löytyvät usein oman organisaation sisältä. Pienessä kirjastossa koko henkilökunnan sitoutuminen yhteisiin projekteihin tapahtuu luontevasti, mutta isommissa kirjastoissa vuorovaikutuksen puute eri osastojen tai yksiköiden välillä voi olla yhteistyön este. Viralliset työryhmät saattavat kangistaa kans- sakäymisen, aamukahvihetki tai ideariihi voi toimia paremmin luovaan ideoimiseen (Alm- gren & Jokitalo 2010).
TUNNISTA, MINKÄLAISTA OSAAMISTA OMASSA ORGANISAATIOSSASI ON:
• Pystyisikö muiden työntekijöiden ammatillista osaamista hyödyntämään yhteistyön muodossa?
• Lasten- ja nuortenkirjastotyöhön erikoistuneet apuun, kun mietitään miten musiikkikirjasto tavoittaisi nuo- rempia ikäryhmiä!
• Jos kirjastossa on kotipalveluosasto, löytyisikö sieltä ideoita ikäihmisille suunnatuille musiikkipalveluille?
• Aineistonäyttelyihin, vinkkauksiin ja tapahtumiin saa uusia näkökulmia, kun mukana tekemässä on eri aihepii- reihin erikoistuneita työntekijöitä.
• Onko työpaikalla työntekijöiden kiinnos- tuksiin ja harrastuksiin liittyvää osaa- mista?
• Musiikkidiggari kokoaa soittolistoja Spotifyhin.
• Kitaransoittoa harrastava työntekijä järjestää jamisession kirjastossa.
• Uudella työntekijällä on tuoreita näkö- kulmia somekanavien päivityksiin.
TIIMIMUOTOISEEN ORGANISAATIOON SIIRTYMINEN ON AUTTANUT LISÄÄMÄÄN OSASTORAJAT YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ YLÖJÄRVEN KIRJASTOSSA: MUSIIKKITIIMIIN PÄÄSIVÄT KAIKKI HALUKKAAT JA TIIMIN TOIMINTA ON SUJUNUT HYVIN.
Kuntarajat ylittävää kirjastojen välistä yhteis- työtä on tehty eniten kirjastokimppojen sisällä ja kehittämiskirjastotoiminnan myötä myös kimppojen välillä. Esimerkiksi PIKI-kimpan sisällä verkkokirjaston sisältösivut on toteu- tettu onnistuneesti alueen kirjastojen välisenä yhteistyönä. Lasten- ja nuortenkirjasto- työn sektorilla Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueiden lanu-tiimi suunnittelee koulutuksia ja pyrkii lisäämään alueiden välistä yhteistyötä (Hietanen 2019). Myös musiikkikirjastotyötä tekevät kaipaavat säännöllisiä yhteistyömuo- toja sekä toimivia kanavia osaamisen ja sisäl- töjen jakamiseen. Erityisesti pienet kirjastot toivovat tukea isommilta, mikä tuli esille musiikkihankkeen kyselyssäkin. Lanu-kirjas- tojen viitoittamat yhteistyön muodot saattai- sivat toimia meilläkin. Voisivatko alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot olla apuna musiikkikirjastotyötä tekevien yhteis- työn kehittämisessä?
   73
  
   73   74   75   76   77