Page 74 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 74

             Yhteistyön avulla voidaan kirjastossa
tarjota asiakkaille sisältöjä ja palve
luja, joita ei omilla resursseilla pys- tyttäisi toteuttamaan. Kirjastoammattilaisten välisellä yhteistyöllä jaetaan osaamista, sisäl- töjä ja innovaatioita ja vähennetään päällek- käisen työn tekemistä. Kirjaston ulkopuolisten toimijoiden avulla voidaan tarjota moni- puolisia sisältöjä, tavoittaa uusia käyttäjiä ja saada tietoa toiminnan tueksi. Parhaimmillaan yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia osapuolia ja tuottaa synergiaetuja. Kumppaneita löytää parhaiten rohkeasti kysymällä, silloin saattaa yllättyä iloisesti!
Kun hyvä yhteistyö on kerran saatu käyntiin, on järkevää panostaa sen jatkumiseen. Sään- nöllisesti järjestettävissä palavereissa voidaan yhdessä ideoida tulevia yhteistyökuvioita ja taata toiminnan jatkuminen.
8
ONNISTUNEEN KUMPPANUUDEN TAUSTALLA
• sitoutuminen
• avoimuus
• molemmat voittavat
• kulttuurien samankaltaisuus • yhteinen ymmärrys
• henkilökohtaiset suhteet
• säännölliset kokoukset
• yhteiset tilat / henkilökunta
EPÄONNISTUMISEN TEKIJÖITÄ
• yhteistyö ei hyödytä kaikkia osapuolia tasapuolisesti
• yhteydenpitoa ei ole tarpeeksi tai se on satunnaista
• heikko vuorovaikutus
• resurssipula
Lähde: Lindberg, Pirkko (2014). Kumppa- nuus Suomen yleisissä kirjastoissa.
     -
        72
 Avoimin mielin verkostoitumaan

   72   73   74   75   76