Page 79 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 79

ASIAKAS ON MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANI
Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen on yksi kirjaston perustehtävistä. Kirjastotyössä näkökulman olisikin hyvä muuttua niin, ettei asiakasta nähdä enää vain palveluiden koh- teena vaan myös aktiivisena toimijana. Asi- akkaat voidaan ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä sisältöjen tuottamisen avuksi.
ASIAKKAAT MUKAAN KEHITTÄMISEEN:
• Palautteita kerätään kirjastotilassa palautelomakkeilla.
• Myös verkossa on mahdollisuus jättää palautetta.
• Kirjastossa on post-it-lapuilla annetta- ville palautteille varattu seinä tai ilmoi- tustaulu.
• Palautteita pyydetään ja jaetaan sosiaa- lisen median kanavilla.
• Asiakasraati otetaan mukaan uuden pal- velun kehittämiseen ja käyttöönottoon.
ASIAKKAAT MUKAAN SISÄLTÖJEN TUOTTAMISEEN:
• Alueen aktiiviset asukkaat tuottavat musiikkiesityksiä asiakkaiden illassa.
• Paikalliset yhteisöt esittelevät toimin- taansa kirjastossa.
• Jonkin aihepiirin hyvin tunteva asiakas pitää luennon kirjastossa.
• Asiakkaat kirjoittavat aineistosuositte- luja verkkokirjastossa tai somekanavilla.
”USEIN KÄYKIN NIIN, ETTÄ KUN KIRJASTO AVAA OVENSA JA LÄHTEE TUTUSTUMAAN ALUEENSA TOIMIJOIHIN JA ASUKKAISIIN AKTIIVISESTI, VERKOSTOITUMINEN TAPAHTUU KUIN ITSESTÄÄN.” (COTTIER & OLLIKAINEN 2021)
     HARJOITUS
LISTAA ALLE, MITÄ SOPIVIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA ALUEELTASI SAATTAISI LÖYTYÄ. Mieti esim. seuraavia: kunnalliset kulttuuripalvelut, musiikin opetusta ja musiikkipalveluja tarjoavat organisaatiot, yhteisöt ja harrastusryhmät.
            HARJOITUS
MITEN ASIAKKAAT VOIDAAN OTTAA MUKAAN MUSIIKKIPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN KIRJASTOSSASI? KEKSI MAHDOLLISIMMAN MONTA TAPAA.
77
     77   78   79   80   81