Page 32 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 32

    KIRJASTON MUSIIKKIUUTISET
N0 1 2021
TUNNE MUSIIKKI -VINKKAUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTOSSA
    Syksystä 2016 alkaen Jyväskylän kaupungin pääkirjastolla on ollut mahdollista varata koululuo- kalle musiikkivinkkaus nimeltä ”Tunne musiikki”. Kohderyh- mänä ovat viidesluokkalaiset (jyväskyläläisittäin ”viikit”).
Tunne musiikki -vinkkaus ja siihen liittyvä kirjastokäynti oli vaihtoehtoinen osa Jyväskylän kaupungin kulttuuriopetussuun- nitelmaa vuosina 2017-2019 Keski-Suomen museon remontin aikana. Sitä kautta vinkkauksia järjestettiinkin runsaasti, par- haimmillaan monta kertaa vii- kossa, tosin käynnit keskittyivät kevätlukukausiin. Kun 5-luokka- laisten kirjastokäynti putosi pois kulttuuriopetussuunnitelmasta, myös käynnit käytännössä lop- puivat. Vinkkausvalmius on kui- tenkin edelleen olemassa.
Noin 20 minuutin mittaisessa Tunne musiikki -vink- kauksessa tutkitaan, miten musiikki vai- kuttaa tunteisiin ja olotilaan. Vinkkauk- sessa tehdään viisi lyhyttä harjoitusta, joissa kuunnellaan erilaisia instrumen- taalimusiikkinäyt- teitä ja mietitään, minkälaisia tunteita ne herättävät ja miksi. Oppilailla on ”tunnetilaviuhkat”,
joissa on vaihtoehtoina ”Onnel- linen”, ”Surullinen”, ”Jän- nittynyt”, Itsevarma” ja ”?”. Joidenkin kappaleiden kohdalla ollaan varsin yksimielisiä herän- neen tunnetilan suhteen, mutta joskus näkemykset eroavat ja siitä syntyy usein hyvää keskustelua.
Loppuun tulee paljastus: kaikkia kuunneltuja musiik- kinäytteitä on käytetty elo- kuvissa. Voidaan siis miettiä, miltä tuntuisi elokuvan kat- sominen ilman ääntä ja miten musiikki vaikuttaa, vaikka sitä ei varsinaisesti kuuntelisi. Elokuvien lisäksihän musii- killa pyritään vaikuttamaan ihmisten tunnetiloihin muual- lakin, esim. kaupassa, ravinto- lassa tai hississä.
Tunnetilojen tunnistaminen, nimeäminen ja niistä kes- kusteleminen ei ole ihan helppoa. Viuhkat ovat hyvä väline alkuun, mutta vink- kauksen aikana kehotetaan miettimään myös muita mah- dollisia tuntemuksia. Osa opet- tajista on kehunut, että tämä vinkkaus osuu hyvin heidän viidesluokkalaisten opetus- suunnitelmassa olevaan tun- nekasvatukseen.
Vinkkaus on myös analyyt- tisen musiikinkuuntelun har- joitus. Duuri ja molli, tempo, erilaiset soittimet ja sovitukset ja eri kulttuurien vaikutukset... esimerkkien kautta voi nostaa esiin monia erilaisia musiikin elementtejä. Halusimme kes- kittyä nimenomaan kuuntele- miseen, jotta konkretisoituisi pelkästään musiikin vaikutus. Lapset ovat tottuneempia yhdistettyyn musiikkiin ja liik-
 VINKKAUSKAPPALEET OVAT:
•
•
•
•
•
Imperial attack / Williams, John
Baby Elephant walk / Mancini, Henry
Arrival / Rinne, Tapani
Fletcher’s song in club / Hurwitz, Justin
When you’re in / Pink Floyd
30
  Case
   30   31   32   33   34