Page 33 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 33

 kuvaan kuvaan, joten keskitty- minen musiikin analysointiin on monelle uutta ja varsinkin aluksi hankalaakin. Siksi näytteet ovat hyvin lyhyitä, noin minuutin mittaisia.
Lopuksi soitetaan vielä parin minuutin mittainen katkelma rentoutusmusiikkia. Sen jälkeen keskustellaan, että rentouttiko se ja jos, niin miksi. Tällä tavoin annetaan esimerkki siitä, kuinka itsekin voi vaikuttaa omaan tun- netilaansa musiikkivalintojen avulla.
Vinkkauksen jälkeen on yleensä aikaa vielä tutustua pääkirjas- toon. Usein on käyty musiikki- osastolla, jossa voidaan myös tehdä musiikkiin liittyviä tie- donhakutehtäviä. Tavoitteena on, että kirjastokäynnin kautta tilat tulevat tutuksi ja kynnys tulla kirjastoon uudestaan madaltuu. Ja toivon mukaan myös edes joku musiikkivink- kauksessa mainituista asioista jää mieleen muhimaan ja innostaa analyyttiseen musiikin kuunteluun jatkossakin.
Aapo Ruuttunen, Jyväskylän kaupunginkirjasto
VINKKAUKSET VERKOSSA
Vinkkauksia voi toteuttaa ver- kossa esim. videona tai podcas- tina. Video on verkon kulutetuin formaatti, jota somepalvelujen algoritmit suosivat. Videot koe- taan luotettavina, varsinkin jos esittäjän kasvot ovat näkyvillä. Lisäksi ihmiset katsovat mie- luummin videoita kuin lukevat aihetta käsitteleviä artikkeleita. (Hanna Takala: Somevideoiden ABC -koulutus 1.4.2020)
Livestriimi-vinkkauksessa yleisö voidaan ottaa mukaan vuoro- vaikutukseen. Korona-aikana koululuokkien kirjavinkkauksia pidettiin Tampereella onnis- tuneesti Teamsin välityksellä. Jos vinkkaus tallennetaan, se voidaan jättää verkkoon jakoon pitkäksikin ajaksi. Musiikki- vinkkausten haasteeksi verkossa nousevat tekijänoikeudet, sillä äänitetyn musiikin käyttäminen tallenteella tai striimissä ei ole sallittua ilman äänitteen julkai- sijan lupaa. Musiikkivinkkaaja voisikin videolla esitellä esim. Naxos Music Library -palve- luun tai Spotifyhin tekemäänsä
soittolistaa tai kirjastossa esillä olevaa aineistonäyttelyä. Nuot- tien, kirjojen ja Rockway-pal- velun esittely onnistuu verkossa helpommin ilman tekijänoike- usongelmia.
Vinkkausvideon tekemisen esteenä voi olla, ettei teknistä osaamista ja sopivaa laitteistoa tunnu löytyvän. Jos innos- tusta on, hyvin yksinkertai- sellakin laitteistolla pääsee alkuun! Tavallisen älypuhelimen kuvanlaatu riittää somekana- viin jaettaviin videoihin. Roh- keasti kokeilemalla osaaminen kehittyy vähitellen. Kirjasto- kaistan ja kehittämiskirjastojen tarjoamia koulutuksia kannattaa hyödyntää. Myös internetistä löytyy paljon opastusta vide- oiden tekemiseen.
Pienissä kirjastoissa niukat hen- kilöstöresurssit saattavat han- kaloittaa vinkkausten ja muiden tapahtumien toteuttamista. Kir- jastojen välinen yhteistyö sisäl- töjen tuottamisessa hyödyntää kaikkia osapuolia. Omassa kir- jastossa pidettyä vinkkausta kannattaa tarjota muihinkin kir- jastoihin.
     Biisinteko-oppaita ja Rockway-palvelua esittelevä vinkkausvideo YouTubessa.
31
  


   31   32   33   34   35