Page 12 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 12

 ”TARVITAAN AJATUSTASON MUUTOS JOKAISEN OMASSA PÄÄSSÄ: LOIKKA KOKOEL- MAKESKEISYYDESTÄ LAAJA-ALAISIIN MUSIIKKIPALVELUIHIN. SE TARVITAAN JOKAISEN PÄÄSSÄ, SILLÄ VAIKKA EI ITSE OSALLISTUISI MUSIIKKIKIRJASTOTYÖHÖN, JOKAISEN PITÄISI KUITENKIN YMMÄRTÄÄ, MIKSI SITÄ TEHDÄÄN, MITÄ SILLÄ TAVOITELLAAN JA MIKSI SE MYÖS VIE RESURSSEJA.”
(AKEPiKe-AKEpampas-musakysely 2021)
Erityisesti kirjastojen musiikkiaineistoja kos- kettava suuri muutos on musiikin kuuntelun asteittainen siirtyminen verkkoon ja siitä seurannut CD-lainauksen merkittävä vähen- tyminen. Kirjastokentällä kuuluu vahvana huoli CD-lainauksen hiipumisesta ja musiikin asemasta kirjastoissa. Toimintaympäristön muutos kuitenkin antaa musiikkikirjastotyötä tekeville mahdollisuuden ottaa käyttöön uusia palveluita ja toimintatapoja, jos vain niiden tarve ymmärretään. Ajatus kirjastosta muu- nakin kuin aineistojen lainaamona ei ole uusi: musiikkikirjastotoiminta oli alkuvuosinaan hyvin moninaista, sisältäen mm. konsertteja ja luentoja, mutta supistui CD-lainauksen huip- puvuosina lähes pelkkään lainaustoimintaan ja tietopalveluun. ”Vielä 1970-luvullakin hellit- tiin ajatusta kirjastosta paikallisen musiikki- elämän keskuksena” (Eloranta 2008).
Osaamisen muutoksen ja elinikäisen oppimisen tarve on tunnistettu kirjastolaisten parissa. Elina Perkiömäen pro gradu -tutkimuksessa 111 yli 50-vuotiasta kirjastoammattilaista vas- tasi mm. kirjastotyön osaamisvaatimuksia ja niiden muutosta koskeviin kysymyksiin. 86 % vastaajista kertoi, että omat työtehtävät ovat muuttuneet työuran aikana erittäin paljon tai melko paljon. Selkein yksittäinen esille noussut teema oli tietotekniikan ja digitalisaation vuoksi tapahtunut työn muutos. Nykypäivän kirjastotyön osaamisvaatimuksiksi haastatel- tavat mainitsivat mm. digitaidot, sosiaaliset ja pedagogiset taidot, esiintymistaidot, viestintä- ja markkinointiosaamisen sekä tapahtumien järjestämisen. Osaamisen kehittämisen suu- rimmaksi esteeksi mainittiin kiire, ajan puute ja resurssien vähyys. Mahdollisuus vaikuttaa omassa työssä tapahtuviin muutoksiin helpotti niiden omaksumista. (Perkiömäki 2021.)
VERKOSTOT KUNTOON
Kuntatalouden haasteet vaikeuttavat kirjas- totyötä. Resurssien niukentuessa joudutaan miettimään, mitä uusia palvelumuotoja on mahdollista lähteä toteuttamaan. Yleisten
kirjastojen suunta -asiakirjassa yhdeksi rat- kaisuksi esitetään alueellisten tarpeiden huomioon ottamista ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja päättäjien kanssa kaikki väes- töryhmät huomioiden, ja kirjastolakia ja kir- jastojen yhteiskunnallista roolia painotetaan osana kunnan palvelujen suunnittelua ja vies- tintää. (Yleisten kirjastojen neuvosto.) Uusien musiikkipalveluiden tuottaminen ja monipuo- lisesti kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen voi omalta osaltaan olla perusteena kirjastojen paremmalle rahoitukselle.
Ruohonjuuritasolla yhteistyöstä voidaan kir- jastossa saada paljon hyötyä. Myös muut kuin oman kirjaston työntekijät voivat toteuttaa sisältöjä. Kirjastojen välisestä yhteistyöstä voi saada apua ja tukea työhön. Osaamista ja tuotettuja sisältöjä pitäisikin pystyä jakamaan paljon nykyistä tehokkaammin.
TÄHYSTETÄÄN TULEVAAN – YHDESSÄ
Tässä kirjassa pohditaan musiikkikirjasto- työtä työn muutoksen näkökulmasta ja anne- taan vinkkejä uudistuviin musiikkipalveluihin kaiken kokoisille kirjastoille. Edellinen musiik- kikirjastotyön opas on useita kymmeniä vuosia vanha, ja musiikkikirjastojen palveluihin koh- distuu paljon muutos- ja uudistumistarpeita.
Tämä opas jatkaa Pirkanmaan ja Kes- ki-Suomen kuntien AKE-alueen eli AkePiKen hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen tähtää- vien julkaisujen sarjaa, jossa on aiemmin käsitelty asiakaspalvelua, lasten- ja nuorten- kirjastotyötä sekä digiosaamista. Tällä kertaa mukana opasta toteuttamassa on myös Ete- lä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Poh- janmaan AKE-alue eli AKEpampas. Oppaan kirjoittamisen tukena on ollut kymmenen kirjastoammattilaista AKEPiKe- ja AKEpam- pas-alueilta.
Oppaan aihepiirit perustuvat 16.4.2021 järjes- tetyn Ääniä tulevaisuudesta 2 -koulutuspäivän
      10
  

   10   11   12   13   14