Page 13 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 13

 työpajaan, johon osallistui yli 50 musiikki- kirjastoammattilaista. Työpajassa kurkistet- tiin musiikkikirjastotyön tulevaisuuteen sekä pohdittiin tämän julkaisun keskeisiä aihealu- eita. Työpajan lisäksi Tampereen ja Vaasan AKE-alueiden kirjastoille tehtiin kysely, johon viitataan tässä julkaisussa nimellä AKEPiKe-AKEpampas-musakysely. Kyselyllä kartoitettiin vapaamuotoisesti musiikkikirjas- totyön onnistumisia ja haasteita kirjastoissa.
Opas sisältää paljon ideoita. Älä silti stres- saannu! Käytettävissä oleva työaika ja resurssit eivät varmastikaan missään riitä kaikkien ideoiden toteuttamiseen. Poimi par- haat palat – mitä haluaisit kokeilla, mikä olisi toteutettavissa juuri sinun kirjastossasi?
TUNNE ASIAKKAASI
Kirjasto palvelee ihmisiä monin tavoin ja eri kanavilla. Fyysisten kirjastotilassa saatavien palveluiden lisäksi e-aineistoja, aineistovink- kejä ja muita sisältöjä on tarjolla verkossa. Kirjastoautot tuovat lainattavaa kotien lähelle, ja kotipalveluasiakkaat ja yhteisöasiakkaat, kuten päiväkodit tai palvelukeskukset, voivat saada aineistoja itselleen kuljetettuna.
Asiakkailla on erilaisia tarpeita, jotka saavat heidät käyttämään kirjaston musiikkipalve- luita. Näiden tarpeiden pohtiminen voi auttaa päättämään, mitä palveluja ylipäänsä halu- taan tarjota, ja myös auttaa havaitsemaan ne asiakkaat, joita ei huomioida riittävästi. Oma lukunsa ovat ne ihmiset, jotka eivät käytä kirjastoa lainkaan. Heidän tavoitteluunsa on kehitetty mm. mielenkiintolähtöisen toi- minnan malli lukutaitoon keskittyvässä Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa (Herala, Kulmala & Rajala).
Musiikkia harrastavien tai siitä kiinnostu- neiden asiakkaiden tarpeet liittyvät usein tietoon, elämyksiin tai yhteisöllisyyteen. Asi- akas saattaa hakea tietoa ja oppia aktiivisesti tai vain kokeilla ennakkoluulottomasti tar-
jolla olevia palveluita. Oman osaamisen kehittämisen lisäksi aineistoja voidaan tarvita muiden opetta- mista varten.
Monipuoliset aineistot
ja tapahtumat tar-
joavat elämyksiä ja
kokemuksia. Kirjaston
musiikkipalveluilla voi-
daan myös tukea elämysten
tuottamiseen tähtäävää toi-
mintaa, kuten musiikkiesitysten
tai äänitteiden valmistamista. Yhtei- söllisyyden tarpeeseen vastaavat tapahtumat, työpajat ja tilojen tarjoaminen yhdessä toimi- miselle. Kirjastopalveluiden tarjonnassa olisi hyvä ottaa huomioon tasapuolisesti asiak- kaiden erilaiset tarpeet.
      11
  

   11   12   13   14   15