Page 11 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 11

 ROHKEASTI KOHTI UUTTA
Toimintaympäristössämme on tapahtumassa monenlaisia muutoksia, joiden vaikutus on otettava huomioon kirjastopalveluiden suun- nittelussa. Merkittävästi kirjastojen toimin- taan vaikuttavia ilmiöitä ovat kirjastotyön muutos, lukutaidon ja sivistyksen rapautu-
Osaamisen uudistaminen, kokeilut ja itseohjautuvuus
minen, eriarvoistuminen, ilmastonmuutos ja globaalit kriisit sekä kuntatalouden haasteet ja ennakoimattomuus. Muutoksista seuraa tarve uudenlaiselle osaamiselle. Digitaaliset palvelut ja eri kanavat, verkostoituminen ja pedagogiset palvelut edellyttävät henkilökun- nalta osaamisen kehittämistä. (Yleisten kir- jastojen neuvosto.)
Monimuo- toinen kokoelma, lukemisen ja tiedonhaun tuki
     Yhteistyö- verkostot ja kuntarajojen ylittäminen toiminnassa
Onneksi on kirjasto!
Ympäristö- tietoisuus, jakamistalous, palvelusuunnittelu
Moni- kanavainen palvelu ja opastus
Lähde: Yleisten kirjastojen neuvosto. Onneksi on kirjasto! Yleisten kirjastojen suunta 2021–2025
9
  y
t
o
t
s
a
j
r
i
K
ö
n
m
u
u
t
o
s
s
u
u
m
o
L
t
u
t
k
a
u
t
m
a
i
i
o
d
k
o
a
n
n
j
a
n
e
s
i
a
v
j
i
s
t
t
e
y
e
k
t
s
s
e
a
n
a
r
h
a
p
n
a
e
u
d
u
o
t
l
u
a
t
m
i
a
n
t
n
e
u
n
K
t
i
s
i
i
r
k
t
i
E
l
r
a
i
a
a
r
b
v
o
o
i
l
s
g
t
u
a
j
m
i
s
n
o
e
t
n
u
u
m
n
o
t
s
a
m
l
I
   9   10   11   12   13