Page 10 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 10

               Musiikin kuuntelu, soittaminen ja lau- laminen tekevät ihmiselle hyvää. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu myönteisiä vaikutuksia mm. sairauksien hoitoon ja niiden ennaltaehkäisyyn, aivojen kehityksen tukemiseen sekä yksinäisyyden ja syrjäyty- misen ehkäisemiseen. Musiikki aktivoi laajasti aivojen eri alueita sekä musiikkia kuunneltaessa että itse musisoitaessa. Kirjaston musiikkitar- jonnalla on perinteisesti ollut tärkeä merkitys kuuntelemisen ja harrastamisen tukijana. Toi- mintaympäristön muuttuessa onkin olennaista miettiä, miten me kirjastolaiset voimme jatkos-
sakin auttaa ihmisiä musiikin äärelle.
Vuonna 2017 uudistetussa kirjastolaissa on monia tehtäviä, joihin nykyaikainen musiik- kikirjastotoiminta vastaa. Sisällöllisesti ja formaattien suhteen monipuoliset musiikki- kokoelmat tarjoavat mahdollisuuden sivisty- miseen ja osaamisen kehittämiseen. Musiikin harrastustiloissa voi oppia ja ilmaista itseään yhdessä muiden kanssa tai itsekseen. Tapah- tumat ja yhdessä tekeminen tuovat monenlaisia ihmisiä kirjastoon sosiaalisen vuorovaiku- tuksen äärelle, ja yhteistyö erilaisten kumppa- neiden kanssa lisää kirjaston moniäänisyyttä.
1
MODERNIN MUSIIKKI- KIRJASTON ROOLEJA
• yhdenvertainen tiedon tarjoaja
• musiikin kuuntelu- harrastuksen tukija
• musisoimisen ja uuden musiikin
tuottamisen mahdollistaja
• kulttuurisisältöjen välittäjä ja yhteisöllisten
kokemusten tarjoaja
• paikallisen musiikki- kulttuurin tukija
• kansalaisten areena
• kohtaamispaikka
• innostaja ja aktivoija
           8
 Musiikkikirjastolainen muuttuvassa maailmassa


   8   9   10   11   12