Page 69 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 69

KAIKENIKÄISET OPPIJAT
Nykyään pedagogista toimintaa tarjotaan elini- käisen oppimisen näkökulmasta muillekin ikä- ryhmille. Elinikäisen oppimisen tavoitteena voi olla oman minän kehittäminen, henkinen kasvu tai harrastukseen liittyvän osaamisen kehittä- minen. (Haapala 2015)
Kirjastojen kaikille avoimia, pedagogisia ylei- sötilaisuuksia ovat esimerkiksi työpajat, joissa opetellaan yhdessä uutta taitoa. Työpajan aiheena voi olla vaikkapa jokin soittimen soitto tai laulaminen, nuottien oppiminen tai musiik- kiteknologian käyttö. Työpajat voivat tähdätä myös uuden musiikin tuottamiseen liittyen esim. lauluntekemiseen tai äänittämiseen.
Uuden taidon oppimiseen keskittyvissä pajoissa on hyvä olla ohjaaja, joka voi olla kirjaston työn- tekijä, ulkopuolinen palkattu ammattilainen tai innostunut vapaaehtoinen. Monissa kirjastoissa on onnistuneesti järjestetty ukulelepajoja, joissa on opeteltu yhdessä soittimen alkeita ulkopuo- lisen vetäjän johdolla.
Musiikin kuuntelupiirit ovat yhteisöllisiä tilai- suuksia, joissa kirjaston asiakkaat ja henki- lökunta toimivat tasavertaisina oppijoina ja asiantuntijoina. Kuuntelupiirissä kuunnellaan yhdessä yksi levy tai valikoima kappaleita, joista keskustellaan yhdessä. Jokainen voi kuvailla ja analysoida musiikkia omista lähtökohdistaan. Kuunneltavan musiikin voi valita piiriä vetävä kirjastolainen, mutta yhtä hyvin myös joku muu ryhmän jäsenistä. Esim. ikäihmisten kuuntelu- piirissä kukin osallistuja voi vuorotellen valita omaa suosikkimusiikkiaan.
Yhteislaulutilaisuuksia on järjestetty kirjastoissa jo pitkään ja ne ovatkin yleensä hyvin suosittuja. Yhteislaulut, karaoket ja jamit ovat kivoja tapah- tumia, jos vetäjä vain löytyy. Karaokea järjes- tettäessä pitää varmistaa, että videolevyillä on julkinen esitysoikeus. Musiikkiaiheiset luennot sopivat myös hyvin kirjastoon.
OSAAMINEN MUUTTUU – JA SYVENEE
Sen lisäksi, että asiakkaille tarjotaan pedago- gista toimintaa, myös työntekijät ovat muuttu- vassa maailmassa tilanteessa, jossa osaamista
pitää voida kehittää ja päivittää. Henkilökunnan oppimistarpeet ovat tilannekohtaisia ja yksilöl- lisiä. Kirjaston työntekijöillä luultavasti on kes- kimääräistä paremmat taidot tiedonlähteiden löytämiseen ja itsenäiseen opiskeluun. Järjestetyt koulutustilaisuudet tarjoavat kuitenkin myös mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja kokemuk- sien vaihtoon. On tärkeää, että osaamisen ylläpi- tämiseen ja kehittämiseen on varattu aikaa myös työvuorosuunnittelun tasolla.
Kollegoilta voi oppia paljon. Isossa organisaatiossa työskentelevät löytävät helposti auttajia työka- vereiden joukosta. Yksin työskentelevän olisikin hyvä pyrkiä muodostamaan yhteistyöverkostoja, joista saa apua tai keskustelukavereita ongelman tullessa.
Koulutusta kirjastojen henkilökunnalle järjestää mm. alueellinen kehittämistehtävä. Tilaisuuk- sien kouluttaja voi olla ulkopuolinen asiantun- tija, mutta usein paras asiantuntemus voi löytyä omasta organisaatiosta. Esimerkiksi AkePiken jär- jestämissä Musiikin valinnat -tilaisuuksissa Pir- kanmaan ja Keski-Suomen kuntien kirjastolaiset esittelevät vuoden aikana ilmestyneitä kiinnosta- vimpia musiikkiaineistoja.
Kirjaston tarjoamat pedagogiset musiikkipalvelut edellyttävät henkilöstöltä uudenlaista osaamista, mikä voi myös vaikuttaa rekrytointeihin: uuden työntekijän valinnassa saatetaan painottaa kir- jastoalan osaamisen sijaan musiikkipedagogista osaamista.
”
Kirjastotyö vaatii nykyisin sellaista osaamista, jota vielä parikymmentä vuotta sitten ei osattu ajatellakaan.
Koulutus ei voi antaa kaikkia tarvittavia tai- toja. Silloin oleellista on ymmärtää oman ammattitaidon jatkuvan kehittämisen vält- tämättömyys. Esim. musiikkikirjastotyössä tarvittavaa osaamista voi joutua hankkimaan monesta paikasta ja luomaan itse. Siksi eräs tärkeimpiä taitoja, joita erityisesti musiik- kikirjastotyössä tarvitaan, on muuttumisen taito. Uteliaisuus elämää ja uusia asioita kohtaan on myös erinomainen ominaisuus niin musiikkikirjastotyössä kuin kirjastoam- mattilaisella yleensäkin.”
(AKEPiKe-AKEpampas-musakysely 2021)
   67
  

   67   68   69   70   71