Page 70 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 70

  ESPOON KAUPUNGINKIRJASTOSSA YHTEISÖLLINEN MUSISOINTI ON MUSIIKKIPALVELUIDEN KESKIÖSSÄ
Musiikkiaineiston lainauslukujen laskiessa Espoon kaupunginkirjastossa on rohkeasti lähdetty tarjoamaan pedagogisia musiikkipal- veluita perinteisen kirjastotoiminnan rinnalla. Samaan aikaan Espoon kaupunginkirjastossa tehtiin päätös panostaa pedagogiseen kirjas- totyöhön laajemmaltikin: kirjastovirkailijoista tuli kirjastoneuvojia ja kirjastonhoitajien nimekkeet muutettiin kirjastopedagogeiksi. Musiikkipalveluiden painopiste on osallista- misessa ja pedagogiikassa, ei konserttien jär- jestämisessä.
Musiikkipedagogi Sakari Heikan mukaan musiikkiryhmät aloitettiin vuonna 2016 yhdellä ukuleleryhmällä, jonka saavut- tama suosio kannusti perustamaan pian lisää ryhmiä myös muille soittimille. Aluksi kokeiltiin monia erilaisia konsepteja, jotka kaikki eivät menestyneet. Oli kuitenkin tär- keää päästä oppimaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Nyt musiikkiryhmät on vakiinnutettu osaksi kirjaston palveluja.
Musiikkiryhmät sopivat kirjastoon hyvin, koska kirjaston tila on tasa-arvoinen: ryhmiin tulee laajalti ihmisiä eri taustoista ja yhteis- kuntaluokista. Yhdessä soittaminen lisää tutkitusti hyvinvointia, ja musiikkiryhmät tarjoavat matalan kynnyksen soittamisen aloittamiseen. Ryhmät voivat kokoontua itse- näisestikin, jolloin kirjasto ainoastaan tarjoaa tilan harrastukselle. Muista musiikkiryhmiä tarjoavista palveluista kirjasto eroaa ainakin maksuttomuudella ja matalalla kynnyksellä – mukaan voi tulla tauonkin jälkeen, eikä harrastus ole tavoitteellinen. Soittotilannetta voidaan muokata osallistujien jaksamisen ja haluamisen mukaan.
Musiikkiryhmien vetäjänä toimii yksi kirjaston palveluksessa oleva musiikkipedagogi sekä satunnaisesti musiikkipedagogian ammatti- laisia kirjaston ulkopuolelta. Myös ne kirjaston työntekijät, joilla on musiikillisia taitoja ja
halua jakaa osaamistaan, voivat toimia ryh- mien vetäjinä. Monet ryhmistä kokoontuvat viikoittain. Suosituimpia ovat ukuleleryhmät, ja rumpujameissa soitetaan djembejä ja muita käsillä soitettavia perkussiosoittimia. Yhteis- laulutilaisuuksia on järjestetty kirjastoissa ja palvelukodeissa, joissa on myös käynyt uku- leleryhmiä esiintymässä. Open stage – avoin bändisoiton jamiryhmä tarjoaa soittimet, tilan ja vetäjän bändisoittamiseen ja jamitteluun. Yksittäisissä Soitin tutuksi -pajoissa tutustu- taan johonkin soittimeen tai musiikin tyylila- jiin. Lapsille on tarjolla yhdistetty musiikki- ja liikuntaryhmä 7–12-vuotiaille.
Korona-aikana ryhmien toiminta kirjastoissa keskeytyi tai siirtyi verkkoon. Monet ryhmät ovat toimineen Skype-yhteydellä tai Facebook Livessä. Lisäksi Heikka on tehnyt YouTubeen ukulelen alkeita opettavan videosarjan sekä muita opetusvideoita.
Espoon kirjastoissa musiikki saa soida. Kir- jastoihin on suunniteltu tiloja yhteisölliselle musisoimiselle. Musiikkitiloihin on hankittu verhoja, mukavia tuoleja ja mattoja, jotta ne olisivat mahdollisimman viihtyisiä. Tilat ovat puoliavoimia, jolloin muut asiakkaat voivat nähdä ja kuulla mitä tapahtuu – ja vaikka liittyä mukaan!
HATTUSET LAULATTAA JA SOITATTAA LAPSIA
Hattuset on Espoon kaupunginkirjaston musiikkihetki, jonka kohderyhmänä ovat kaikenikäiset lapset. Musiikkihetkiä järjes- tetään kirjastossa viikoittain, ja avoimien hetkien lisäksi kirjastoon kutsutaan ryhmiä päiväkodeista ja kouluista. Hattusiin pääsevät esiintymään kaikki halukkaat kirjastolaiset, erityisiä osaamisvaatimuksia ei ole. Toiminta on työyhteisöä kehittävää ja pelisilmä kehittyy lasten kanssa toimiessa.
Hattuset-musiikkihetket eivät ole perin- teisiä esiintymisiä, vaan osallistavaa toi- mintaa matalalla kynnyksellä. Lapset otetaan mukaan musisointiin: he mm. saavat soittaa
   68
  Case


   68   69   70   71   72