Page 48 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 48

 KIRJASTOSSA SAA KUUNNELLA
   Kun äänitteitä alettiin hankkia kirjastoihin 1960–1970-luvuilla, niitä kuunneltiin ainoas- taan kirjastotiloissa kuuntelupaikoilla ja kuunteluhuoneissa. Lainauksen alettua kuun- telupaikkojen tarve on vähentynyt, mutta ei kokonaan poistunut. Kuuntelumahdollisuuden tarjoaminen kirjastossa on perusteltua, jotta kaikille asiakkaille voidaan taata pääsy aineis- toihin. Samalla tavoin kirjaston tarjoamien e-aineistojen käytön pitäisi olla mahdollista myös kirjastossa omien laitteiden lisäksi. Vähimmillään tähän riittää nettiyhteydellä varustettu tietokone kuulokkeineen, mutta mahdollisuuksien mukaan kannattaa pohtia muitakin ratkaisuja, joiden avulla e-musiikki- palveluita voisi tuoda paremmin esille.
MUSIIKKIHUONEITA SOITTAJILLE JA LAULAJILLE
Musiikkihuoneet mahdollistavat musiikin harrastamisen porukalla, ja niissä voidaan
METSON MUSIIKKIOSASTOLLA SIJAITSEVAT CD- JA LP-LEVYJEN KUUNTELUPISTEET OVAT ASIAKKAILLA PÄIVITTÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ.
myös järjestää työpajatyyppistä toimintaa. Pelkästään musiikin kuunteluun tarkoitetut huoneet ovat vähitellen poistuneet kirjastoista tai muuttuneet yhdistetyiksi soitto- ja kuunte- luhuoneiksi. Musiikin harrastustilojen kysyntä tuntuu koko ajan kasvavan. Esimerkiksi Seinä- joen kirjaston soittohuone Pommarin käyttö on kasvanut tasaisesti tarkastelujaksolla 2017–2019 ja lähentelee jo maksimia (Lahti 2020). Ei ole ihme, että musiikin avoimille harrastustiloille on kysyntää, sillä niitä tarjo- avia tahoja on yleensä kunnissa hyvin vähän tai ei lainkaan.
Kirjastojen ensimmäisissä soittohuoneissa oli soitettavana yleensä akustinen piano tai flyy- geli, uudemmissa harrastushuoneissa käytössä on myös akustisia ja sähköisiä bändisoittimia, karaokelaitteita ja äänitysvälineitä. Rummut tai sähkörummut on toivottu ja paljon soitettu
Seinäjoen kirjaston Pommari-soittohuoneessa Päivi Ranta, Pirjo Jaatinen ja Jarkko Parkkinen
soitin. Musiikkihuoneen varustukseen on hyvä kuulua soittimien ja nuottitelineiden lisäksi äänentoistolaitteisto, joka mahdollistaa play along -nuottien harjoittelun sekä huoneen käytön myös musiikin kuunteluun. Jos tilaa musiikkihuoneelle ei löydy, kuulokkeilla käy- tettävä digitaalipiano yleisötilassa on toimiva ja lähes huoltovapaa hankinta.
UUDENLAISTA TEKEMISTÄ JA OPPIMISTA ÄÄNITYSSTUDIOISSA
Joissain uudemmissa tai remontoiduissa kir- jastoissa on äänieristettyjä studioita, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti musiikin äänit- tämiseen ja editoimiseen. Studion varustuk- seen kuuluu yleensä bändisoittimia, mikseri, äänentoisto, tietokone ja äänitys- ja edi- tointiohjelmistoja (Musiikkikirjastot.fi). Ammattimaisen äänitystilan tarjoaminen kir- jastossa onkin paikallisen musiikkikulttuurin ja ei-kaupallisen musiikin tuottamisen tuke- mista parhaimmillaan!
Kirjaston työntekijöille studiot ja äänityslait- teet asettavat uudenlaisen haasteen, koska niiden käyttö ja opastus vaatii perinteisestä kirjastotyöstä poikkeavaa osaamista. Lait- teiden ja ohjelmistojen helppokäyttöisyyteen kannattaakin hankintavaiheessa kiinnittää huomiota. Välineitä hankittaessa olisi hyvä miettiä myös, kuinka niiden opastus jär- jestetään. Vaihtoehtona voi olla yhteistyö- kumppanin käyttö oman henkilökunnan kouluttamisen lisäksi tai sijasta. Musiikki- teknologian laitteita ja -ohjelmia opastavan kirjastohenkilökunnan pitää voida käyttää
       46
  

   46   47   48   49   50