Page 20 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 20

 ”YKSI ASIA NÄYTTÄISI KUITENKIN OLEVAN KAUKOPALVELU KANNALTA ODOTETTA- VISSA TULEVAISUUDESSA: MUSIIKKIAINEISTOJEN KAUKOLAINAUS TULEE KASVAMAAN SITÄ MUKAA, KUN AINEISTOJA EI ENÄÄ ENTISEEN TAPAAN OLE SAATAVILLA ASIAK- KAAN OMASSA KIRJASTOSSA.”
(Andersson 2021)
ONGELMALLISET VARAUSMAKSUT
Ihannetilanteessa kirjastossa on sopivan kat- tavan, kysytty ja monipuolinen perus-CD- kokoelma, erikoiskokoelmilla täydennettynä. Harvinaisemmat levyt on keskitetty Varasto- kirjastoon, ja mahdollisuus tilata asiakkaille aineistoa muista kirjastoista helpottaa koko- elmatyön tekemistä ja rohkaisee poistamaan aineistoa reippaasti. Kauko- ja seutuvara- usmaksut ovat iso este tämän utopian tiellä. Muutaman euron maksukin aiheuttaa yleensä sen, että asiakas jättää tilauksen tekemättä ja aineiston lainaamatta, varsinkin kun useampi niteitä tilatessa tilaamisen hinta nousee hel- posti hyvin korkeaksi.
Kaukopalvelumaksut vaihtelevat kirjastoissa suuresti: alueellista kehittämistehtävää hoi- tavat kirjastot ja Varastokirjasto eivät peri oman aineistonsa lähettämisestä maksuja, mutta muissa kirjastoissa aineiston lähettä- mismaksun suuruus vaihtelee muutamasta eurosta maksimissaan jopa 15 euroon nidettä kohden. Lisäksi osa kirjastoista perii kauko-
lainan tilaavalta asiakkaalta muutaman euron käsittelymaksun. Joissain kirjastokimpoissa myös kimpan sisäisistä varauksista peritään maksuja. Varausmaksujen vaihtelu asettaa eri kunnissa asuvat asiakkaat merkittävästi epätasa-arvoiseen asemaan. Asiasta pitäisikin keskustella valtakunnallisesti, jotta saataisiin aikaan kaikkien kuntien asukkaita tasapuoli- sesti kohteleva ratkaisu!
PAIKALLISET ERIKOISKOKOELMAT
Paikallista aineistoa sisältäviä kotiseutukoko- elmia on monessa kirjastossa. Myös musiikin erityiskokoelmia on kerätty. Erikoiskokoelma tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden löytää kirjastosta uusia ja yllättäviä aineistoja sekä tutustua syvällisemmin johonkin aihealuee- seen.
Jyväskylän Hip hop -kirjaston perusti Kult- tuuriyhdistys TUFF! vuonna 2013, ja kokoelma siirtyi pääkirjastoon 2020, jolloin siihen liitet- tiin kirjastossa jo aikaisemmin olleet aiheeseen liittyvät teokset. Kokoelma sisältää äänitteitä
Hip hop -kirjasto Jyväskylän pääkirjastossa.
       18
     18   19   20   21   22