Page 18 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 18

               Kiinnostus musiikkiin ei ole kadonnut!
Koronapandemia on lisännyt enti
sestään suomalaisten musiikin kuun- telua. Musiikin kuluttaminen siirtyy kuitenkin vääjäämättömästi fyysisistä äänitteistä kohti striimausta. Musiikinkuuntelu Suomessa 2020 -tutkimuksen mukaan nuoremmat ikäluokat suosivat musiikin kuuntelua verkosta, ja myös 70-vuotiaista 23 % oli kuunnellut musiikkia puhelimeltaan tutkimusta edeltävän viikon aikana (Tervonen 2020). Suomen äänitemark- kinat ovat kasvussa kuudetta vuotta peräkkäin, ja kasvu tulee suoratoistosta (Musiikkituottajat - IFPI Finland ry 2021).
Sama trendi ovat nähtävissä myös kirjastojen CD-lainauksessa, joka on laskenut tasaisesti 2000-luvun alun huippuvuosista. Äänitelai- nauksen aloitus 1970–1980-lukujen aikana ja erityisesti CD-levyn tulo nostivat äänitteiden lainaustoiminnan ja tietopalvelun musiikki- kirjaston päätoiminnaksi. Samalla aiemmat musiikkipalvelut kuten konsertti- ja luen- totoiminta jäivät taka-alalle tai unohtuivat kokonaan. Musiikin kulutuksen muutos ja CD-lainauksen lasku on asettanut monet kir- jastot uusien kysymysten eteen: mikä on kir- jaston rooli muuttuvassa mediamaailmassa, ja tarvitaanko kirjaston äänitekokoelmaa lain- kaan?
SISÄLTÖJÄ MONESSA MUODOSSA
Vaikka CD-lainaus on lukujen valossa vähen- tynyt paljon, se ei ole hyvin hoidetuissa koko- elmissa loppunut. Esimerkiksi vuonna 2020 Tampereen kaupunginkirjastossa lainattiin CD-levyjä 151 123 kertaa, tuplasti nuottien lainauksen verran. Kangasalan kirjastossa
2
tehokas kokoelman hoito on vaikuttanut mer- kittävästi CD-levyjen lainauslukuihin. Lai- nauksen vähentyessä CD-kokoelmaa on silti syytä pienentää kysyntää vastaavaksi ja uuden aineiston hankintamäärät suhteuttaa kysyn- tään. CD-kokoelman merkityksen vähentyessä ajankohtaiseksi tulee kysymys: mitä tilalle?
Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston teh- tävä on ”ylläpitää monipuolista ja uudis- tuvaa kokoelmaa”. Myös asiakkaiden toiveet kokoelman osalta yhtenevät kirjastolain kanssa: Outi Ojasen pro gradu -tutkielmaan
    -
         16
 Formaattien kirjo ja musiikkikokoelmien kohtalo   16   17   18   19   20