Page 94 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 94

fi/2132928-Oulun-yliopisto-humanistinen-tiedekun- ta-pirkko-lindberg-kumppanuus-suomen-yleisis- sa-kirjastoissa.html
Musiikkikirjastot.fi. Ei päiväystä. Yleisten kirjastojen musiikkiosastot ja -palvelut. https://www.musiikki- kirjastot.fi/musiikkipalvelut/yleisten-kirjastojen-mu- siikkiosastoja. Viitattu 2.8.2021.
Musiikkituottajat - IFPI Finland ry (2021). Suomen äänitemarkkinat 2020. Julkaistu 23.3. https://www.ifpi. fi/wp-content/uploads/2021/03/Vuoden-2020-Suo- mi-aanitemarkkinat-julkaistava-final-19032021.pdf.
Mäkelä, Marja-Leena (2015). Kirjavinkkarikirja. Hel- sinki: Avain.
Nyhom, Sanne (2020). Visusti kirjastossa : visuaali- sesti houkuttelevat esillepanot ja tilaratkaisut. Porvoo: Dekonet.
Ojanen, Outi (2019). Asiakkaiden toiveet elinikäiseen oppimiseen uuden kirjaston palvelutarjonnassa – Tapaustutkimus Vesilahden kirjasto. Pro gradu -tut- kielma. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/ URN:NBN:fi:tuni-201905171749
Perjo, Laura & Malmström, Tatu (2019). Kirjasto ammattilaisten silmin : kirjastoalan työntekijäsel- vityksen loppuraportti 4.6.2019. Helsinki: Suomen kirjastoseura. http://suomenkirjastoseura.fi/files/Kir- jastoalanTy%C3%B6ntekij%C3%A4tutkimus.pdf.
Perkiömäki, Elina (2021). ”Tehdä työtä suurella sydä- mellä, muutostenkin edessä”: yli 50-vuotiaiden kir- jastoammattilaisten ammatti-identiteetti. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn. fi/URN:NBN:fi:tuni-202104203155
Pietarinen, Harri (2021). Tiktokista tuli viime vuoden ladatuin sosiaalisen median sovellus, vaikka Trump yritti kieltää sen Yhdysvalloissa. Helsinki: Hel- singin sanomat. https://www.hs.fi/talous/art- 2000008184454.html.
Poroila, Heikki (2013). Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa. Helsinki: Kirjastot. fi. https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ Musiikkipalveluita%20julkisesta%20kirjastosta%20 my%C3%B6s%20tulevaisuudessa.pdf
Rauhala, Tatu (2016). Kirjasto kohtaamispaikkana : kuinka arkkitehtuuri voi tukea myöhäismodernia yhteisöllisyyttä kirjastossa. Diplomityö. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto.
Reuhkala, Ilari (2021). Kill your darlings - objektiivi- suuden tavoittelu poistotyössä. Teoksessa L. Kokkonen, T. Pelttari, J. Ramsay & I. Reuhkala (toim.), Maagisessa
paikassa : musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus. Helsinki: Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry.
Rikkilä, J., Hyökki, S., Parviainen, L. (2019). Asiakas- palvelu PiKe-kirjastoissa - uusin askelin kohtaamisiin. Tampere: Tampereen kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä.
Suomen yleisten kirjastojen tilastot [2019]. OKM. https:// tilastot.kirjastot.fi/ Viitattu 27.7.2021.
Tastula, Lea. Ei päiväystä. Musiikin ja musiikkiaineiston ominaisuuksia tiedonhaun näkökulmasta. Helsinki: Kirjastot.fi. https://www.kirjastot.fi/musiikki/jutut/ kirjastot-fi-intervalli-2012/musiikin-ja-musiikkiai- neiston-ominaisuuksia-tiedonhaun-nakokulmasta?lan- guage_content_entity=fi. Viitattu 26.8.2021.
Tervonen, Kari (2020). Musiikinkuuntelu Suomessa 2020 : kummajaisvuosi. Musiikkituottajat – IFPI Finland ry. https://www.ifpi.fi/wp-content/uploads/2020/10/IFPI- Teosto_Musiikinkuuntelu-Suomessa-2020_.pdf.
Tuomi, Pirjo (2011). Kirjojen keskellä : kirjastonhoitaja kaunokirjallisuuden asiantuntijana. Helsinki: Avain.
Turkia, Terhi (2020). Digiä koneeseen : mediaosaamisen huoltokirja PiKe-kirjastoille. Tampere: Tampereen kau- punginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä.
Virtanen, Salla (2020). Somemarkkinoinnin työkirja. Helsinki: Kauppakamari.
Vitikainen, Kaisa (2020). Yleisradion opit tekstitykseen : Ymmärrän 2020. Helsinki: Celia. https://www.youtube. com/watch?v=vakkyqasXUo
Yleisten kirjastojen neuvosto. Ei päiväystä. Onneksi on kirjasto! Yleisten kirjastojen suunta 2021–2025. https:// www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/yleis- ten-kirjastojen-suunta-2021-2025-FI-web.pdf. Viitattu 12.8.2021.
92
     92   93   94   95   96