Page 93 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 93

LÄHTEET
Aho, Marko (2021). Lava haltuun ja soitto narulle! Teoksessa L. Kokkonen, T. Pelttari, J. Ramsay & I. Reuh- kala (toim.), Maagisessa paikassa : musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus. Helsinki: Suomen musiikki- kirjastoyhdistys ry.
Almgren, Päivi & Jokitalo, Päivi (2010). Kirjasto 2011 : vaikutteita maailmalta. Helsinki: Avain.
Andersson, Kasimir (2021). Kaukolainaus, musiikki ja tasavertaisuus. Teoksessa L. Kokkonen, T. Pelttari, J. Ramsay & I. Reuhkala (toim.), Maagisessa paikassa : musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus. Helsinki: Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry.
Cottier, Ira & Ollikainen, Tiina (2021). Parasta palvelua omatoimisesti : työkalupakki omatoimikirjastojen kehittämiseen asiakkaiden kanssa. Parasta palvelua omatoimisesti -hanke. https://www.kirjastot.fi/sites/ default/files/content/Parasta%20palvelua%20omatoi- misesti%20-%20opaskirjanen.pdf
Eloranta, Kari (2008). Musiikki Suomen yleisissä kirjastoissa. Teoksessa Heikki Poroila (toim.), Hil- jaisuudesta nousi musiikki : Suomen yleisten kirjas- tojen musiikkiosastojen 50 vuotta (s. 9-62). Helsinki: Suomen musiikkikirjastoyhdistys.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ei päiväystä. Digi- taaliset palvelut saavutettaviksi - saavutettavuusvaa- timukset. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi. Viitattu 16.8.2021.
Frey, Juha (2014). Tutkimus: Nettisukupolvi luottaa muiden suosituksiin. Helsinki: Netprofile. https://blog. netprofile.fi/press/tiedotteet/tutkimus-nettisukupol- vi-luottaa-muiden-suosituksiin
Haapala, Anu (2015). Kirjastot elämyksellisinä oppi- misympäristöinä. Teoksessa Laura Hokkanen (toim.), Sosiaalinen kirjasto – lukemattomien mahdollisuuk- sien maailma (s. 68-87). Helsinki: Avain.
Haaparanta, Anni (2021). Katsaus sosiaalisen median ajankohtaisiin trendeihin. Helsinki: Viesti ry. Julkaistu 1.3. https://viesti.fi/10-asiaa-jotka-sinun-pitaa-tie- taa-somesta-nyt-katsaus-sosiaalisen-median-ajan- kohtaisiin-trendeihin.
Haasio, Ari (2013). Sosiaalinen media ja kirjastot. Hel- sinki: Avain.
Handbok för programarbete på bibliotek (2021). https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/
archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ ku3231-1304641699-224/native/Publikation%20 Handbok%20f%C3%B6r%20programarbete%20 p%C3%A5%20bibliotek.pdf
Herala, Minttu, Kulmala, Riikka & Rajala, Tarja. Ei päiväystä. Mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut. Lukemattomat mahdollisuudet -hanke. https:// www.lukulux.fi/mielenkiintolahtoiset-kirjastopal- velut. Viitattu 22.9.2021.
Hietanen, Mervi (2019). Lasten ja nuorten kirjas- totyö PiKe-alueella : lämmöllä lukemisen tukena. Tampere: Tampereen kaupunginkirjaston alueel- linen kehittämistehtävä.
Hirvonen, Jonne, Janhunen, Petri, Kuisma, Hanna & Silvenius, Mia (2021). Mobiilivideo-opas : suunnittele – kuvaa – editoi – julkaise. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https:// www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/423520/ URNISBN9789523443136.pdf?sequence=5&isAllo- wed=y
Janhonen, Sirpa (2021). Musiikki ja Varastokirjasto. Intervalli 1/2012. (s. 13-17) https://www.musiikki- kirjastot.fi/app/uploads/2021/04/MusiikkijaVaras- tokirjasto-SirpaJanhonen.pdf
Juntunen, Arja & Saarti, Jarmo (2014). Ulos kirjas- tosta : kirjastojen markkinointiviestintä. Helsinki: Avain.
Kansalaisopistojen liitto KoL. Ei päiväystä. Kan- salaisopistot pähkinänkuoressa. Helsinki: Kansa- laisopistojen liitto KoL. https://kansalaisopistot. fi/kansalaisopistot-pahkinankuoressa. Viitattu 30.8.2021.
Kortesuo, Katleena (2019). Kaikenkattava sisällön- tuotannon opas yrityksille : tee teksti, kokoa kuva, puhu podcast. Helsinki: Kauppakamari.
Kuntaliitto (2017). Yleisten kirjastojen saavutetta- vuussuositus. Helsinki: Kuntaliitto. https://www. kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1754-yleisten-kirjas- tojen-saavutettavuussuositus.
Lahti, Jani (2020). ”Ehkä sinne vois tuoda jonkun sohvan” : Seinäjoen pääkirjaston soittotila Pom- marin käyttökokemukset ja kehittäminen. Opin- näytetyö. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
Lindberg, Pirkko (2014). Kumppanuus Suomen yleisissä kirjastoissa. Lisensiaatintutkimus. Oulu, Oulun yliopisto. https://docplayer.
   91
  


   91   92   93   94   95