Page 82 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 82

              Tietoverkkojen ja sosiaalisen median myötä viestintä on murroksessa. Toi- saalta mainonnan määrä kasvaa koko
ajan, toisaalta sosiaalisessa mediassa jokainen voi helposti kertoa isollekin yleisölle mielen- kiintonsa kohteista. Kirjasto kilpailee kansa- laisten ajankäytöstä, ja siksi sen on syytä näkyä eri medioissa ja kertoa aktiivisesti palveluistaan eri kohderyhmille.
Viestintään ja mainontaan ei yleensä ole kir- jastoissa käytössä kovin suurta budjettia. Asi- akkaille tärkein kirjaston palvelukanavista on edelleen kasvokkain tapahtuva asiakaspalvelu (Rikkilä, Hyökki & Parviainen 2019). Myös tilan tarjoamat mahdollisuudet kannattaa hyö- dyntää viestinnässä. Tapahtumienkin yhtey- dessä on hyvä tilaisuus nostaa esille kirjaston palveluja.
VÄLINEITÄ KIRJASTOTILASSA VIESTIMISEEN
• tapahtumajulisteet • tiedotteet
• esitteet
• flyerit
• infotaulut
9
Myös kirjaston virtuaaliset palvelut kannattaa tuoda näkyviksi myös fyysisessä kirjasto- tilassa. Esimerkiksi: kirjaston käyttämistä somekanavista kerrotaan julisteissa, infotau- lussa pyörii ajantasainen kirjaston tilin Twit- ter-syöte, Facebook-tili heijastetaan seinälle ja YouTubeen tuotettua sisältöä esitetään val- kokankaalla tai televisiossa. E-aineistoja voi tuoda esille erillisillä e-aineistotableteilla, tietokoneilla tai infonäytöillä.
KIRJASTO LIIKKEELLE!
Kaikki ihmiset eivät syystä tai toisesta löydä kirjastoon. Kirjaston aineistoja ja palveluja on siksi vietävä mahdollisuuksien mukaan kirjaston seinien ulkopuolelle. Tapahtumaju- listeita voi kiinnittää ilmoitustauluille ja flye- reitä laittaa jakoon paikkoihin, joissa ihmiset käyvät. Kirjaston omaa toimintaa voi myös jalkautua esittelemään esim. musiikkitapah- tumiin, museoihin, puistoihin tai ostoskes- kuksiin.
                80
 Ihmisten tavoittamista ja vuoropuhelua

   80   81   82   83   84