Page 66 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 66

             K
mahdollistaa itsessään on omaehtoisen oppi- misen, jota tukevat osaltaan myös uudenlaiset lainattavat aineistot, kuten soittimet ja ääni- tyslaitteet. Kirjasto voi myös tarjota asiakkaiden käyttöön erilaisia musiikin oppimiseen sovel- tuvia tiloja ja laitteita, kuten työskentelytiloja yhdelle ihmiselle tai isommalle joukolle, soitto- ja kuunteluhuoneita, äänitysstudioita, digipia- noja ja muita kirjastossa käytettäviä soittimia, elektronisen musiikin tekoon soveltuvia lait- teistoja sekä miksaamiseen ja nuotinkirjoituk- seen käytettäviä tietokoneohjelmistoja.
Kirjastolaki velvoittaa kirjastoja tarjoamaan ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Musiikkikir- jaston pedagoginen toiminta tekee osaltaan kirjaston musiikkiaineistoja ja palveluja saa- vutettaviksi.
MUSIIKKIHETKIÄ KOULULAISILLE
Aiemmin kirjastojen pedagoginen toiminta on keskittynyt kouluyhteistyöhön ja painottunut kirjavinkkaukseen ja tiedonhankintataitoihin. Myös musiikkivinkkauksia ja musiikkihetkiä on luontevaa tarjota kouluille: musiikinopet- tajat tarttuvat mielellään tarjoukseen korvata oppitunti kirjaston tarjoamalla opetustuo- kiolla. Kouluille tarjottava musiikin pedago- ginen toiminta voi osaltaan auttaa saamaan nuorempia ikäryhmiä musiikkikirjaston asiak- kaiksi.
7
• opetuksellista sisältöä, musiikinhistoriaa, eri genrejä jne.
• analyyttista musiikin kuuntelua
• kirjaston fyysisiin ja digitaalisiin musiikkiaineistoihin tutustumista
• kirjaston tarjoamiin palveluihin, esim. tietopalveluun ja soittohuoneeseen tutustumista
  ehittymisen ja oppimisen edistäminen on yksi nykyaikaisen kirjaston kes- keisistä tehtävistä. Kirjaston aineisto
MUSIIKKIHETKI TAI - VINKKAUS VOI SISÄLTÄÄ
           64
 Kirjasto oppimisen tukena
V
kki
Vi
in
n
k   64   65   66   67   68