Page 24 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 24

HELMET TALTEEN VARASTOKIRJASTOON
Varastokirjasto ottaa mielellään vastaan nuotti- ja CD-aineistoa, ja sinne kannattaakin pyrkiä sijoittamaan omasta kokoelmasta poistet- tavat harvinaisuudet. Varastokirjastoon lähet- tämisen hankaluutena on, että siirrettävä aineisto on merkittävä lähettävässä kirjastossa LowTag-menetelmällä eli lisäämällä Melin- da-tietokantaan Varastokirjaston omistajuus- merkintä. Axiellin Aurora-kirjastojärjestelmään on lisätty LowTag-ominaisuus, ja Vaski-, PIKI- ja Keski-kimpoista onkin siirretty isoja määriä aineistoa Varastokirjastoon. Espoon kau- punginkirjasto, jonka aineisto ei itsessään ole Melindassa, on siirtänyt noin 6000 levyä Varas- tokirjaston kokoelmiin LowTag-merkitsemällä levyt Melindaan. Yleisten kirjastojen musiikkiai- neistojen varastointityöryhmä pyrkii edistämään Koha-Suomi-kirjastojen mahdollisuutta aloittaa LowTag-merkintä omille CD-levyilleen. (Jan- honen 2021)
Jos omasta kirjastosta ei vielä lähetetä musiik- kiaineistoa Varastokirjastoon, sinne kannattaa olla yhteydessä ja selvitellä varastoimisen mah- dollisuutta. Kirjastokimpan sisäinen yhteistyö voi helpottaa varastoimisen aloittamista. Esim. PIKI-kimpan alueella musiikkiaineiston Low- Tag-merkinnät ja aineiston lähettäminen teh- dään keskitetysti Tampereella.
AINEISTONVALINNAN HAASTEITA
Mitä aineistoa pitäisi hankkia, kun määrärahat koko ajan pienenevät? Joissain kirjastoissa on päätetty Oodin ja Espoon kirjaston esimerkkiä seuraten luopua kokonaan CD-levyistä tai ainakin lopettaa uusien levyjen hankinta. Pää- kaupunkiseudulla saa kuitenkin edelleen levyjä maksutta lainaksi varauksen tekemällä suhteel- lisen helposti ja nopeasti, mikä ei pienessä kun- nassa levykokoelman poiston jälkeen onnistu. On myös hyvä pitää mielessä, että fyysisiä levyjä jul- kaistaan edelleen runsaasti.
Aineiston valinnassa tasapainotellaan samojen tekijöiden kanssa kuin poistamisessakin: toisaalta on otettava huomioon kokoelman monipuolisuus,
toisaalta aineiston kierto. Aktiivinen kokoelman hoito ja kiertolukujen tarkkailu auttaa kehittä- mään ”näppituntuman” aineiston haluttavuu- teen. Äänitteiden valinnassa apuna voi käyttää kriitikoiden arvosteluja, joita löytyy netistä esim. Allmusic-sivustolta tai Google-haulla. Nuottien nettikaupoissa (esim. Amazon, Musicroom.com) on julkaisujen sisällöistä nähtävissä näytteitä, jotka auttavat hankintapäätöksen tekemisessä. Aineistontoimittajalta voi myös pyytää tiettyä genreä edustavia erikoislistoja tai vaikka tietyn- laisia nuotteja käsittävän listan. Musiikkilehtien levy- ja kirjaesittelyihin tutustumalla löytää helmiä, joita ei ole aineistontoimittajan valinta- listalla.
Nuottien valinta voi pienessä kirjastossa aiheuttaa pähkäilyä, jos niiden tuntijoita ei löydy henkilö- kunnasta. Kiertolukuja tarkastelemalla voi saada vinkkiä, minkälaista aineistoa oma asiakaskunta haluaa lainata. Pienessä kokoelmassa erikoi- sempien soittimien nuottien valikoima voi olla näytteenomainen, ja sen kannattaa painottua alkeis- ja keskitason nuotteihin. Pianokokoelmat ja pianon soitonoppaat ovat lainatuinta nuotti- aineistoa Tampereen kaupunginkirjastossa, ja niitä kannattaa hankkia pieniinkin kirjastoihin. Pop- ja rockmusiikin osalta kokoelmajulkaisut ovat kysytympiä kuin artistin yhdestä albumista tehdyt nuotinnokset. Erityisesti suomalaisten kustantajien laulukokoelmat kiertävät hyvin. Lastenmusiikkinuotteja on myös syytä olla riit- tävästi tarjolla.
Kirjastoissa on kokeiltu erilaisia keinoja ottaa asiakkaat mukaan vaikuttamaan aineiston valin- taan. Valintalistojen avaaminen asiakkaille ei välttämättä ole ainakaan musiikkiaineiston osalta hyödyllisin vaihtoehto, koska asiakkaat eivät tiedä mitä kirjastossa on ennestään ja miten aineistot kiertävät, ts. kokoelman kokonaisuuden näkökulma puuttuu. Sen sijaan asiakkailta kan- nattaa pyytää hankintaehdotuksia kirjastossa, tapahtumissa ja sosiaalisen median kanavilla esim. jonkin genren tai aineistolajin suhteen. Paikallisilta soitonopettajilta voi kysyä, mitä nuotteja he toivoisivat kokoelmaan ja mitä kap- paleita opetuksessa käytetään.
      22
  
   22   23   24   25   26